Menu

Privacy Statement

Schouten Advocaten *, gevestigd aan de Slotlaan 70-72, 3701 GP, ZEIST is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schouten Advocaten* verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht en uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die met uw toestemming via derden zijn verkregen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Natuurlijke personen:

–              Voor- en achternaam

–              Adresgegevens

–              Telefoonnummer(s)

–              E-mailadres

Indien relevant voor de dienstverlening mogelijk ook:

–              Geslacht

–              Burgerlijke staat

–              Geboortedatum en plaats

–              BSN nummer

–              Bankrekeningnummer

–              Salaris- en aanverwante gegevens

–              Kenteken

–              Personeelsdossier

–              Verlof- en verzuimgegevens

–              Financiële gegevens

–              Beeld- en/of geluidsopnamen

–              overige gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening.

 Rechtspersonen:

–          Naam van de onderneming en rechtspersoonlijkheid

–          Adresgegevens

–          Naam contactpersoon / contactpersonen

–          Telefoonnummer(s)

–          E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schouten Advocaten* verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen, e-mailen of schriftelijk te benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Voor gebruik in een juridische procedure

– Schouten Advocaten* verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

-De grondslag is de met u gesloten overeenkomst van opdracht en / of verleende toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schouten Advocaten* neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schouten Advocaten*) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schouten Advocaten* bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle persoonsgegevens: 

-Advocaten zijn wettelijk verplicht hun dossiers tot vijf jaar na het beëindigen van de opdracht te bewaren. – Wij zijn wettelijk verplicht om de administratie van het kantoor gedurende zeven jaar te bewaren. Na verloop van deze termijnen worden alle gegevens definitief vernietigd c.q. verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schouten Advocaten* verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals deurwaarders, accountants, verhaalsonderzoekbureau’s, schade-experts, deskundigen, (rechtsbijstands-)verzekeraars etc. die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (waar nodig) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schouten Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schouten Advocaten* gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Wanneer u een verzoek doet uw persoonsgegevens te verwijderen dan betekent dit dat de overeenkomst van opdracht eindigt.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schouten Advocaten* en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nstevens@schouten-advocaten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Schouten Advocaten* wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schouten Advocaten* neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik verzoeken wij u om dit per omgaande te melden via onderstaande contactgegevens.

 Contactgegevens:

Website: www.schouten-advocaten.nl

Adres: Slotlaan 72

Telefoonnummer: 030-6925014

E-mail: info@schouten-advocaten.nl

Functionaris Gegevensbescherming van Schouten Advocaten is mr. mevrouw N. Stevens. Zij is te bereiken via nstevens@schouten-advocaten.nl .

 * Schouten Advocaten is de (handels-)naam van het samenwerkingsverband van:

Mr. J.F.G. Schouten, ingeschreven bij de kvk onder nr. 30275093

Schouten – Advocaten BV, ingeschreven bij de kvk onder nr. 57118078

Mr M.F. Schouten – Advocaat, ingeschreven bij de kvk onder nr. 50683985.          

 Mei 2018

Google Analytics

De website van Schouten Advocaten maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Schouten Advocaten te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.