Menu

Geschillenregeling

Aandeelhoudersgeschillen

Wanneer aandeelhouders een geschil hebben met elkaar zijn er verschillende mogelijkheden tot een oplossing.

In de eerste plaats dient gekeken te worden welke geschillenregeling er in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst is opgenomen. Deze regeling gaat voor. Mocht er geen regeling zijn opgenomen of kan de regeling niet worden toegepast dan zijn er de volgende opties.

Uitstoting

Geregeld in artikel 2:336 BW. Een of meer aandeelhouders die alleen of samen tenminste 1/3 van het geplaatst aandelenkapitaal hebben kunnen van een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voorduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, in rechte vorderen dat hij zijn aandelen overeenkomstig artikel 2:341 BW overdraagt.

Kort gezegd bepalen deskundigen de prijs en de aandelen dienen binnen 2 weken na het vonnis te worden overgedragen tegen de prijs die bepaald is door de deskundigen.

Ontnemen van stemrecht van vruchtgebruiker of pandhouder

Geregeld in artikel 2:342 BW. Een of meer aandeelhouders die alleen of samen tenminste 1/3 van het geplaatst aandelenkapitaal hebben kunnen van een stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel, in rechte vorderen dat het stemrecht op het aandeel overgaat op de houder van het aandeel, indien de vruchtgebruiker of pandhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt dat het in redelijkheid niet kan worden geduld dat hij het stemrecht blijft uitoefenen.

Uittreding 

Geregeld in artikel 2:343 BW. Een aandeelhouder die door de gedragingen van een of meer andere aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan van die medeaandeelhouders in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen.

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht