Menu

Nieuwe incassowet

De nieuwe incassowet is sinds 1 juli 2012 van kracht. In deze wet is een regeling opgenomen voor de vergoeding van incassokosten. Schouten-Advocaten zet de belangrijkste wetswijzigingen voor u op een rij.

  • Kosten als percentage van hoofdsom 
  • Naar consument eerst aanmaning sturen
  • Met een bedrijf hogere of lagere kosten afspreken mogelijk.

 Staffel

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt voortaan berekend als percentage van het openstaande factuurbedrag. Daarbij geldt een maximumbedrag van € 6.775 en een minimumbedrag van € 40. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage van de hoofdsom dat in rekening mag worden gebracht. Er moet nog wel BTW over de kosten geheven worden. Verder mogen geen andere kosten meer gevorderd worden (zoals administratiekosten). Uiteraard mag de vordering wel worden verhoogd met de wettelijke of contractuele rente.

De volgende percentages zijn van toepassing:

  • 15% over de eerste 2500 euro van de vordering, met een minimum van 40 euro
  • 10% over de volgende 2500 euro van de vordering
  •  5% over de volgende 5000 euro van de vordering
  •  1% over de volgende 190.000 euro van de vordering
  •  0,5% over het meerdere, met een maximum van 6775 euro.

Let op: bovenstaande regeling is alleen van toepassing op vorderingen die na invoering van de incassowet (dus na 1 juli 2012) opeisbaar zijn geworden.

Aanmaning versturen

Als uw debiteur een consument is, dan dient u na het verstrijken van de betalingstermijn eerst een aanmaning te sturen voordat u de incassokosten in rekening kunt brengen. In deze aanmaning dient u een betalingstermijn van veertien dagen op te nemen. Nadat deze termijn is verstreken kunt u incassokosten in rekening brengen.
Als uw debiteur een bedrijf is, hoeft u geen aanmaning te sturen en kunt u meteen na het verstrijken van de betalingstermijn incassokosten in rekening brengen.


Afwijken van regels in algemene voorwaarden

Van de nieuwe regeling mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken. U mag wel in uw algemene voorwaarden lagere incassokosten dan vastgesteld in de incassowet met de consument afspreken. Een beding in de algemene voorwaarden waarbij hogere incassokosten worden overeengekomen is vernietigbaar.
Voor bedrijven mogen zowel lagere als hogere incassokosten worden afgesproken.

Meerdere vorderingen

Heeft u meerdere vorderingen op één consument? Dan dient u één aanmaningsbrief te sturen waarin de vorderingen worden opgeteld. De hoogte van de incassokosten wordt dan berekend aan de hand van de som van deze vorderingen. U mag dan dus niet een vergoeding per vordering vragen.